TEHNOLOŠKI RAZVOJ IN INOVACIJE

Naše aktivnosti so na tem področju usmerjene v raziskovanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih (RRI) aktivnosti podjetij ter politik in ukrepov države, namenjenih spodbujanju tovrstnih aktivnosti. Oblikovalcem politik svetujemo pri oblikovanju strategij, vodenju politik in oblikovanju ukrepov na tem področju (programiranje, spremljanje, vrednotenje), podjetjem pa pri netehnoloških inovacijah, kot so npr. poslovni modeli, in komercializaciji rezultatov njihovih RRI aktivnosti. Med vidnejše prispevke na področju raziskovanja in svetovanja na tem področju štejemo:

 • Razvoj metodologije merjenja inovativnosti slovenskih podjetij in spremljanje inovativnosti
 • Analiza dejavnikov prenosa znanja iz akademske raziskovalne sfere v gospodarstvo in vrednotenje intermediarnih institucij
 • Priprava izhodišč in smernic za razvoj strategije slovenskega gospodarstva na področju netehnoloških inovacij
 • Raziskava možnosti za vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra »Japonski hub« v Sloveniji za tehnološki področji napredne energetske tehnologije in tehnologije vodenja procesov
 • Razvoj metodologije vrednotenja in spremljanje ter vrednotenje ukrepa Strateška razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP)
 • Priprave metodologije in presoja učinkovitosti Strategije pametne specializacije

dr. Matjaž ČRNIGOJ
Kontaktna oseba

t. +386 1 5303 830
e. matjaz.crnigoj@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN INOVACIJ

 • Vsi projekti
 • Domači javni
 • Domači tržni
 • Tuji javni
 • Tuji tržni

PUBLIKACIJE NA PODROČJU TEHNOLOŠKEGA RAZVOJA IN INOVACIJ