SOCIALNA VKLJUČENOST IN POKOJNINE

Področje socialne vključenosti in pokojnin prispeva k spoznavanju ekonomskega položaja in socialne vključenosti (podskupin) prebivalstva in vplivu socialnovarstvene, družinske, davčne in pokojninske zakonodaje nanj, kar je podlaga za uspešno soočanje z izzivi, kot so revščina in socialna izključenost, minimalni življenjski stroški, ekonomski položaj družin, usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, podpora brezposelnim, pokojninski sistem in pokojnine ter ekonomski položaj starejših. Izvajamo bazične in aplikativne raziskave o temah nacionalnega, evropskega, pa tudi globalnega pomena, med izbrane novejše vidnejše dosežke pa prištevamo:

 • ocene minimalnih življenjskih stroškov (na podlagi uveljavljene lastne metodologije);
 • sodelovanje pri preizkusu metodologije za referenčne družinske proračune;
 • priprava strokovnih podlag za politično odločanje v Sloveniji na področju socialnovarstvene in družinske politike;
 • sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za strategijo aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji;
 • razvoj in praktična uporaba modelskih orodij (model generacijskih računov in dinamični mikrosimulacijski pokojninski model) za potrebe priprave Poročila o pokojninah (Skupina AWG pri EK) in projekcij izdatkov v okviru letnega Programa stabilnosti;
 • priprave strokovnih podlag in ocen posledic posameznih ukrepov oziroma reforme pokojninskega sistema;
 • sodelovanje v projektu MIGAPE, ki je ocenil bodočo pokojninsko vrzel med spoloma;
 • sodelovanje od leta 2014 do 2022 v European Social Policy Network (ESPN) oziroma od 2022 dalje v Expert Network for Analytical Support in Social Policies (ENASSP), ki za Evropsko komisijo pripravlja neodvisna poročila kot podlago za oblikovanje politik in ukrepov;
 • sodelovanje v projektu »Child Guarantee«, ki je bil podlaga za jamstvo za ranljive otroke in potekajoče konkretne ukrepe politik v EU;
 • sodelovanje (od leta 2005) v mednarodni mreži Leave Policy and Research Network,
 • sodelovanje v statističnem sosvetu za statistiko življenjske ravni in socialne zaščite;
 • članstvo v uredniških odborih znanstvenih revij: Revija za socijalnu politiku (Journal of Social Policy), Zagreb.

dr. Nataša KUMP
Kontaktna oseba

t. +386 1 5303 824
e. natasa.kump@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN POKOJNIN

 • Vsi projekti
 • Domači javni
 • Domači tržni
 • Tuji javni
 • Tuji tržni

PUBLIKACIJE NA PODROČJU SOCIALNE VKLJUČENOSTI IN POKOJNIN