REGIONALNI IN STRUKTURNI RAZVOJ

Raziskave s področja regionalnega/strukturnega razvoja vključujejo bazične in aplikativne raziskave, v katerih obravnavamo teoretična vprašanja razlik v razvitosti, z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod analiziramo razvojne razlike v Sloveniji in v EU, analiziramo povezanost strukturnih reform in razvojnih politik, predlagamo ukrepe za pospeševanje skladnejšega razvoja Slovenije (nacionalna in regionalna raven), sodelujemo pri pripravi programskih dokumentov za črpanje sredstev evropske kohezijske politike in programov razvoja podeželja ter njihovem spremljanju in vrednotenju.

Najpomembnejše aktivnosti, ki jih izvajamo, so:

 • Sodelovanje pri pripravi programskih dokumentov za črpanje sredstev evropske kohezijske politike v obdobjih 2004-2006, 2007-2013 in 2014-2020.
 • Vrednotenje operativnih programov evropske kohezijske politike in programov razvoja podeželja v obdobjih 2004-2006, 2007-2013 in 2014-2020.
 • Strokovne podlage za pripravo zakonodaje s področja skladnega regionalnega razvoja.
 • Priprava strateških izhodišč slovenske regionalne politike.
 • Predlog povezovanja razvojnega in prostorskega načrtovanja na regionalni ravni.
 • Sodelovanje pri pripravi pokrajinske zakonodaje.
 • Priprava Programa razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2022–2025.
 • Sodelovanje v projektih transnacionalnih in čezmejnih programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg).

Fotografija Damjana Kavaša

dr. Damjan KAVAŠ
Kontaktna oseba

t. +386 1 5303 856
e. damjan.kavas@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU REGIONALNEGA IN STRUKTURNEGA RAZVOJA

 • Vsi projekti
 • Domači javni
 • Domači tržni
 • Tuji javni
 • Tuji tržni

PUBLIKACIJE NA PODROČJU REGIONALNEGA IN STRUKTURNEGA RAZVOJA