Vzpostavitev in razvoj modelske infrastrukture za ekonomsko vrednotenje učinkov podnebno-energetskih ukrepov na gospodarstvo in družbo

Veda
Družboslovne vede / Ekonomija

Sodelujoče RO
sicris.si

Vsebinski opis projekta
Slovenija se v skladu s Strategijo razvoja Slovenije 2030 podaja na prehod v podnebno nevtralno družbo. Kot vsaka odgovorna nacionalna vlada si je tudi slovenska zadala, da bo vzpostavila analitično orodje za podporo odločanju na področjih, ki so ključna za dosego tega cilja. Orodje ji bo namreč omogočilo usmerjati in oblikovati obstoječe in prihodnje ukrepe za blaženje podnebnih sprememb na srednji in dolgi rok. V skladu s tem izhodiščem bomo v sklopu raziskovalnega projekta razvili izračunljivi dinamični model splošnega ravnovesja z okoljsko in energetsko komponento slovenskega gospodarstva (CGE model). CGE modeli namreč simulirajo delovanje tržnega gospodarstva in so edinstveni v svoji zmožnosti analiziranja učinkov odločitev ekonomske politike, zlasti kadar ima politika makroekonomske učinke in posledice za sektorske dodelitve virov; kot tudi v zmožnosti prikazati kompromise dane politike, ki ima posledice za celotno gospodarstvo.

Program dela na projektu je sestavljen iz štirih delovnih paketov (DP), ki bodo izvedeni v dveh letih in temeljijo na znanstveni in strokovni odličnosti ter izkušnjah vodje projekta in celotne raziskovalne skupine. V prvem DP bomo sprva kritično ovrednotili literaturo ter analizirali najnovejša metodološka dognanja, kar bo pomembno prispevalo k zasnovi modela. Prav tako bomo v sklopu prvega DP zgradili matriko sistema nacionalnih računov (SAM) Slovenije, ki bo služila kot ključni vhodni podatek našega modela in priskrbeli vse preostale podatke, potrebne za razvoj okoljsko-energetske komponente modela. V sklopu drugega DP bomo razvili model; modeliranje bo potekalo v sistemu GAMS (General Algebraic Modeling Language). Model bo omogočal številne eksogene spremembe spremenljivk in parametrov. Validirali ga bomo z uporabo več tehnik preverjanja. V DP 3 bomo sprva identificirali nekaj ključnih scenarijev oziroma političnih instrumentov, ki jih bomo s pomočjo modela tudi simulirali in ovrednotili. Poseben poudarek bo namenjen interpretaciji rezultatov kot tudi analizi občutljivosti z uporabo Monte Carlo in Gaussove kvadraturne metode. V zadnjem DP se bomo ukvarjali z upravljanjem projekta, vključno z obvladovanjem tveganj, kar bo zagotovilo dosledno doseganje mejnikov in končnih rezultatov. Poleg tega bo ta DP zagotovil uspešno diseminacijo rezultatov.

Z razvojem modela bomo prinesli nova znanja in informacije o možnostih za doseganje strateškega cilja podnebno nevtralne prihodnosti ter s tem ustvarili pomembno podlago za sprejemanje strateških odločitev na področju okoljske in energetske politike ter z njimi povezanih ekonomskih inštrumentov. Verjamemo, da bomo z rezultati projekta lahko podprli odločanje Ministrstva za finance, Ministrstva za infrastrukturo in drugih ključnih ministrstev v smislu na dejstvih temelječe politike (»evidence based policy«). V skladu z vsebino razpisa pa bodo imeli rezultati projekta vpliv ne le na dolgoročni gospodarski in ekonomski razvoj, ampak tudi na druge družbene vidike življenja.

Ključne besede: podnebne spremembe, emisije CO2, energenti, okoljske dajatve, izračunljivi model splošnega ravnovesja, scenarij, fiskalna politika, makroekonomski kazalniki

Sestava projektne skupine
sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija

Prva faza: Znanstvenoraziskovalni forum, zasnova modela (CGE) in priprava podatkov (1. do 8. mesec)

  • Pregled literature o CGE modelih s poudarkom na energetsko-okoljskih modelih (1. do 4. mesec)
  • Zasnova modela CGE, zbiranje in priprava podatkov (5. do 8. mesec)

Druga faza: Razvoj CGE modela z okoljsko-energetsko komponento (9. do 18. mesec)

  • Razvoj modela (9. do 17. mesec)
  • Validacija modela (18. mesec)

Tretja faza: Simulacije in analiza občutljivosti (19. do 24. mesec)

  • Identifikacija scenarijev in simulacije s pomočjo modela CGE (19. do 24. mesec)
  • Analiza občutljivosti (23. mesec)
  • Interpretacija rezultatov (24. mesec)

Četrta faza: Vodenje projekta in upravljanje s tveganji (1. do 24. mesec)

  • Notranja koordinacija in komunikacija z naročnikom (1. do 24. mesec)
  • Upravljanje s tveganji (1. do 24. mesec)
  • Diseminacija rezultatov dela (13. do 24. mesec)

Bibliografske reference
sicris.si