Razvoj modelske platforme za ocenjevanje učinkov posameznih ukrepov in strukturnih reform

Veda
Družboslovne vede / Ekonomija

Sodelujoče RO
sicris.si

Vsebinski opis projekta
Razvoj nove različice modela splošnega ravnovesja slovenskega gospodarstva bo izhajal iz zadnje različice SloMod modela. SloMod sodi v skupino dinamičnih multisektorskih modelov, saj obravnava gospodarstvo kot sistem medsebojno povezanih proizvodnih sektorjev. Zajema medsebojne povezave med posameznimi sektorji, ki nastajajo zaradi nakupov njihovih proizvodov in storitev, konkurenco za razpoložljive vire, kot so delo in kapital ter druge omejitve. Prav zato se lahko model uporablja za analizo posledic posameznih ukrepov tako na makro ravni kot tudi na ravni posameznega sektorja – podaja nam torej informacije o učinkih sprejetih ukrepov ekonomske politike in drugih sprememb na gospodarstvo kot celoto, proizvodnjo posameznih sektorjev, menjavo različnih proizvodov, zaposlenost, cene proizvodov in druge v modelu zajete spremenljivke.

V projektu raziskovalne aktivnosti osredotočamo na nadaljnji razvoj obstoječe različice rekurzivnega dinamičnega modela splošnega ravnovesja slovenskega gospodarstva in njegovo ustrezno prilagajanje s ciljem uporabe rezultatov, dobljenih z mikrosimulacijskimi modeli, kot inputov za oceno kompleksnih učinkov posameznih strukturnih reform oziroma pomembnejših ukrepov na določenem področju. Poleg tega bo v okviru projekta razvit še poseben modul fiskalnega okvirja, ki bo lahko uporabljen za analizo srednjeročnega fiskalnega položaja (srednjeročne napovedi prihodkov in odhodkov, analiza učinkov ekonomske aktivnosti na fiskalni položaj, analiza učinkov implicitnih obveznosti (stroški staranja) na fiskalni položaj, izdelava različnih »konsolidacijskih scenarijev« s kvantifikacijo učinkov vladnih ukrepov). Modul bomo v nadaljevanju poskusili vgraditi v novo različico modela splošnega ravnovesja.

Z izvedbo predlaganih aktivnosti želimo torej nadaljevati dolgoletno raziskovalno delo na področju razvoja modelskih orodij in njihovem ustreznem povezovanju. V predlaganem projektu bomo ustrezno prilagodili obstoječe mikrosimulacijske modele, da bodo omogočali ustrezno pripravo rezultatov, primerno za uporabo kot input za model splošnega ravnovesja. Hkrati bo prilagojen tudi sam model splošnega ravnovesja, da bo omogočal uporabo rezultatov mikrosimulacijskih modelov za oceno tudi kompleksnih posledic strukturnih reform ali posameznih ukrepov ekonomske politike.

Ključne besede: ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi

Sestava projektne skupine
sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija

Prva faza: Določitev potreb in izgradnja baz podatkov (1. do 18. mesec)

 • Ocena potreb Ministrstva za finance: 1. mesec
 • Izgradnja baz podatkov: zbiranje podatkov-MF (1. in 2. mesec), zbiranje podatkov-SURS (10. in 11. mesec), analiza podatkov, posodabljanje in harmonizacija (3. do 14. mesec), izgradnja nove matrike družbenih računov (12. do 18. mesec)

Druga faza: Izgradnja modelske platforme (5. do 22. mesec)

 • Prilagoditev teoretične strukture modela: 9. in 10. mesec
 • Dopolnitev osnovne različice modela zaradi uporabe rezultatov MSM modelov: 11. mesec
 • Razvoj programske kode in zapis v GAMS: 12. do 19. mesec
 • Izdelava grafičnega vmesnika: 19. do 23. mesec
 • Razvoj modela fiskalnega okvirja: 5. do 12. mesec
 • Prilagajanje mikrosimulacijskih modelov: 13. do 22. mesec

Tretja faza: Uporaba modelske platforme in usposabljanje (18. do 36. mesec)

 • Iskanje in odpravljanje napak v programski kodi: 18. do 22. mesec
 • Testiranje modela in ustrezno prilagajanje prog. kode: 18. do 25. mesec
 • Uporaba modelske platforme: 26. do 36. mesec
 • Prilagajanje modelske platforme glede na potrebe MF: 27. do 36. mesec
 • Ustrezno prilagajanje grafičnega vmesnika: 27. do 36. mesec
 • Usposabljanje predstavnikov MF za praktično uporabo: 27. do 36. mesec

Četrta faza: Poročanje in diseminacija rezultatov (1. do 36. mesec)

 • Redno sodelovanje s predstavniki MF: 1. do 36. mesec
 • Priprava rednih letnih poročil o izvedenih aktivnostih: 13. do 25. mesec
 • Priprava končnega poročila: 36. mesec
 • Predstavitev rezultatov projekta: 36. mesec
 • Predstavitve modelske platforme na konferencah: 32. do 36. mesec
 • Priprava prispevkov za objave v domačih in tujih revijah: 34. do 36. mesec
 • Instalacija končne različice modelske platforme na MF: 36. mesec

Bibliografske reference
sicris.si