Ocena smiselnosti vzpostavitve finančnega mehanizma za dostop do finančnih virov ter aplikativni predlogi za oblikovanje finančnega mehanizma za spodbujanje razvoja zadružništva in socialne ekonomije v Sloveniji

Veda
Družboslovne vede / Ekonomija

Sodelujoče RO
sicris.si

Vsebinski opis projekta
Razpoložljivost finančnih virov je eden ključnih pogojev za rast in razvoj kakršnekoli dejavnosti in organizacij. Ustrezna dostopnost do virov financiranja je še toliko bolj pomembna na področju zadružništva in socialne ekonomije, če vemo, da je profitabilnost teh organizacij, zaradi njihovih širših poslanstev, ki presegajo zgolj maksimizacijo dobička, v primerjavi s tradicionalnim podjetniškim sektorjem nižja in tako ustvarja manj notranjih virov financiranja. To potrjujejo tudi zadnje raziskave na tem področju. Številne študije ugotavljajo tudi, da tradicionalne finančne ustanove ne izkazujejo zadostne pripravljenosti za investiranje v dejavnosti zadružništva in socialne ekonomije oziroma da jim je zaradi organizacijske in/ali neprofitne narave dostop do finančnih virov omejen. Organizacije socialne ekonomije in zadružništva zato potrebujejo ponudbo drugačnih in posebnih oblik virov financiranja.

Glede na to, da tako EU kot Slovenija pripisujeta zadružništvu in socialni ekonomiji nasploh velik pomen za trajnostno gospodarsko in družbeno odgovorno poslovanje, obstaja velika potreba po oblikovanju ustreznih finančnih mehanizmov, ki bi lahko zapolnili vrzel na področju ponudbe virov financiranja na finančnem trgu. To je še toliko bolj relevantno za Slovenijo, ki po indikatorjih prispevka sektorja socialne ekonomije k BDP ter številu zaposlitev zaostaja za povprečjem EU.

V okviru predloga raziskovalnega projekta predlagamo izdelavo analize smiselnosti vzpostavitve finančnega mehanizma za dostop do finančnih virov ter oblikovanje predlogov za vzpostavitev ustreznega finančnega mehanizma, ki bi podprl ustanavljanje in razvoj storitev ter omogočal trajno delovanje na trgu organizacij na področju zadružništva in socialne ekonomije. Predloge za oblikovanje mehanizma bomo oblikovali na podlagi izkušenj delovanja finančnih mehanizmov oziroma dobrih praks za spodbujanje razvoja zadružništva in socialne ekonomije v mednarodnem prostoru, kot tudi obstoječih rešitev v primerljivih sektorjih v Sloveniji. Pri tem pa bomo upoštevali tudi potrebe in sposobnosti subjektov, ki delujejo na področju zadružništva in socialne ekonomije v Sloveniji.

Ključne besede: viri financiranja, finančni mehanizem, zadružništvo, socialna ekonomija

Sestava projektne skupine
sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija
Prva faza: Izhodišča

  • Analiza finančnih mehanizmov oziroma dobrih praks za spodbujanje razvoja zadružništva in socialne ekonomije v mednarodnem prostoru ter obstoječih rešitev v primerljivih sektorjih v Sloveniji
  • Identifikacija in opredelitev potreb za oblikovanje finančnega mehanizma za razvoj zadružništva in socialne ekonomije v Sloveniji

Druga faza: Oblikovanje predlogov za razvoj finančnega mehanizma

Tretja faza: Oblikovanje priporočil za aplikacijo predlaganih rešitev

Bibliografske reference
sicris.si