K zelenemu okrevanju: Modeliranje učinkov politik odziva na COVID-19 na gospodarstvo in emisije toplogrednih plinov

Veda
Družboslovne vede / Ekonomija

Sodelujoče RO
sicris.si

Vsebinski opis projekta
Izbruh bolezni covid-19 decembra 2019 v Wuhanu na Kitajskem je preoblikoval življenje in vedenje po vsem svetu. Posamezne vlade so uvedle karanteno in prepoved potovanja, da bi zajezile virus, kar je omejilo svobodo gibanja v predtem nepredstavljivem obsegu. Ti ukrepi so sicer upravičeni z vidika javnega zdravja, vendar imajo hude gospodarske posledice. Po napovedih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) naj bi svetovno gospodarstvo leta 2020 upadlo za 4,9 %. Poleg tega naj bi leta 2021 svetovna rast znašala 5,4 %, kar je za 6,5 odstotne točke manj od napovedi pred izbruhom pandemije covid-19. Slovensko gospodarstvo se bo leta 2020 verjetno skrčilo za 6,7 % in se bo do leta 2021 povečalo za 5,2 % (IMF, 2020). Medtem ko covid-19 neposredno ogroža življenje, kakršnega poznamo, pa to ni edini izziv, s katerim se sooča človeštvo. Obstoječi vzorci proizvodnje in porabe močno ogrožajo biološko zmogljivost Zemlje (Wackernagel & Beyers, 2019). S povečanjem števila svetovnega prebivalstva, urbanizacijo in modernizacijo se poraba energije hitro povečuje, kar povečuje tudi emisije toplogrednih plinov in vpliva na globalno podnebje (Lipson, Thatcher, Hart in Pitman, 2019), kar lahko na koncu povzroči nepopravljivo škodo (Lenton, 2011).

Za soočanje z gospodarsko recesijo ter podnebnimi spremembami in okoljskimi vprašanji politiki zagovarjajo zelene politike in okolju prijazne pobude v okviru integriranega odziva na posledice pandemije covid-19 (Allan et al, 2020;. Lahcen et al., 2020). Poleg tega upanje za okolje vzbuja sporazum voditeljev EU o 1.074,3 milijarde evrov težkem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027, kot tudi o 750 milijard evrov vrednem instrumentu »Next Generation« za okrevanje po pandemiji covid-19 (Evropska komisija, 2020). Vendar pa je obseg prispevka v praksi odvisen od vzpostavljenega mehanizma za spremljanje in poročanje o porabi sredstev, pa tudi od njihove dodelitve. Poleg tega po mnenju Rosenblooma in Markarda (2020) globoke dekarbonizacije ni mogoče doseči s preprosto optimizacijo obstoječih sistemov, temveč le z njihovo radikalno preobrazbo. Zaradi tega znanstvenike, strokovnjake in oblikovalce politik pogosto zanima celovita in široka analiza posebnih ukrepov, ki bi lahko ublažili obe krizi. Na žalost je večina teh ukrepov preučena le delno.

Na podlagi predstavljenega izhodišča in ugotovljenega problema je namen projekta podpreti zeleno okrevanje po pandemiji z razvojem dinamičnega večsektorskega modela izračunljivega splošnega ravnovesja (CGE) za analizo okolja v majhnem tržnem gospodarstvu. Modeli CGE simulirajo delovanje tržnega gospodarstva in so edinstveni v svoji zmožnosti analiziranja učinkov odločitev ekonomske politike, zlasti kadar ima politika makroekonomske učinke in posledice za sektorske dodelitve virov. Modeli CGE so boljši od tradicionalnih makroekonomskih modelov, saj makroekonomski modeli ne morejo zajeti strukturnih učinkov šokov politik. Modeli CGE so izrecno zasnovani tako, da zajemajo vse strukturne učinke, vključno s spremembami relativnih cen, sestavo povpraševanja ter sektorsko proizvodnjo in zaposlenostjo. Glavno izhodišče modelov CGE je, da je »struktura« pomembna, zato izrecno upoštevajo delovanje večsektorskega, večtržnega sistema splošnega ravnovesja, ki je podvržen strukturni prilagoditvi – modeli CGE torej simulirajo transakcije v tržnem gospodarstvu. Zajemajo interakcijo različnih akterjev v gospodarstvu, vključno z gospodinjstvi (kot potrošniki, delavci in varčevalci), podjetji (kot proizvajalci, potrošniki vmesnega blaga in vlagatelji), vlado (kot potrošnik in posrednik za prenos) in preostalim svetom (kot potrošniki izvoza, proizvajalci uvoza in ponudniki ali prejemniki mednarodnih kapitalskih tokov) (Burfisher, 2017; Lofgren, Lee in Robinson, 2002; McDougall & Golub, 2007; Škotska vlada, 2016).

Faze projekta in njihova realizacija
Delovni program sestavljajo štirje delovni paketi (WP). Gradi na znanstvenem delu s področja okoljske ekonomije in ekonomskega modeliranja projektnega vodje, s čimer je zagotovljena visoka kakovost opravljenega dela in dokončanje opravil v predvidenem časovnem okviru. Obseg dejavnosti je širok in raznolik, namenjen doseganju zastavljenih ciljev projekta ter teoretičnemu in empiričnemu reševanju problema z več različnih znanstvenih vidikov. Časovni razpored izvedbe projekta je prikazan v spodnjem gantogramu. Projekt poteka v skladu s časovnico.

Bibliografske reference
sicris.si