Izdelava aplikativnega modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij

Veda
Družboslovne vede / Ekonomija

Sodelujoče RO
sicris.si

Vsebinski opis projekta
Merjenje družbenih učinkov je kompleksna naloga, ki se je loteva premajhno število organizacij. Manjka namreč standardizirana in enotna metodologija merjenja, ki bi omogočala enostavno merjenje in poročanje ter organizacijam ne bi povzročala prevelikega administrativnega bremena. Cilj predlaganega projekta je podrobneje opredeliti standarde, merila in kazalnike za merjenje in spremljanje družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo socialna podjetja, in pripraviti aplikativni model. Aplikativni model, ki bo razvit po eni strani z upoštevanjem specifik slovenskega sektorja socialnih podjetij, po drugi strani pa usklajen s smernicami EU in mednarodno uveljavljenimi metodologijami in praksami merjenja družbenih učinkov, bo omogočal samooceno družbenih učinkov za namene poročanja socialnih podjetij. Zato bomo v okviru predlaganega projekta analizirali tako obstoječe metodologije in prakse merjenja družbenega učinka socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije v mednarodnem prostoru kot tudi specifike slovenskih socialnih podjetij, pripravili metodologijo samoocenjevanja slovenskih socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije ter izdelali navodila za implementacijo predlaganega modela merjenja družbenih učinkov (glede na ugotovljeno usposobljenost sektorja) in podali priporočila za implementacijo. Implementacija merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij bo prispevala k boljšemu razumevanju in merjenju družbenih učinkov več deležnikov tj. državnih in javnih organov, investitorjev, uporabnikov izdelkov in storitev ter subjektov socialne ekonomije in slednjim omogočila dodaten dostop do finančnih virov. Tako bi lahko pomembno okrepili pomen socialnih podjetij in socialne ekonomije v današnjih gospodarstvih ter tudi bolj trajnostno naravnanega delovanja drugih ekonomskih subjektov, ki postaja norma ekonomskega delovanja v Evropi in drugod po svetu.

Ključne besede: družbeni učinek, trajnostni razvoj, ESG cilji, merjenje družbenih učinkov, evalvacija družbenih učinkov, samoocenjevanje družbenih učinkov, aplikativni model za merjenje družbenih učinkov, teorija sprememb, veriga vrednosti učinkov, socialna podjetja, socialna ekonomija

Sestava projektne skupine
sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija
Prva faza: Analiza merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije v mednarodnem prostoru (v vsaj 3 primerljivih državah članicah EU)
Druga faza: Analiza mednarodnih smernic in obstoječih metodologij merjenja družbenih učinkov
Tretja faza: Analiza slovenskih socialnih podjetij z namenom identifikacije narave in oblike družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo in njihove sposobnosti za izvajanje merjenja
Četrta faza: Priprava možnih modelov za ugotavljanje in merjenje družbenih učinkov slovenskih socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije
Peta faza: Predlog optimalnega modela merjenja družbenih učinkov za slovenski institucionalni kontekst, ki bo zaradi evropske primerljivosti usklajen z mednarodnimi dokumenti ter prilagojen razmeram in potrebam socialno podjetniške prakse v Sloveniji
Šesta faza: Opredelitev metodologije samoocenjevanja slovenskih socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije ter preverba usposobljenosti sektorja za izvedbo merjenja družbenih učinkov (izvedba testiranja)
Sedma faza: Oblikovanje navodil za praktično uporabo modela merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij
Osma faza: Oblikovanje priporočil za uspešno implementacijo merjenja družbenih učinkov

Bibliografske reference
sicris.si

Rezultati
Analiza mednarodnih smernic in obstoječih metodologij merjenja družbenih učinkov ter merjenja družbenih učinkov socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije v mednarodnem prostoru
Analiza slovenskih socialnih podjetij z namenom identifikacije narave in oblike družbenih učinkov, ki jih ustvarjajo, in njihove sposobnosti za izvajanje merjenja
Predlog modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij
Pilotsko testiranje aplikativnega modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij
Navodila za uporabo modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetij
Model – osnovno poročanje
Model – razširjeno poročanje
Priporočila za implementacijo merjenja in poročanja o družbenih učinkih socialnih podjetij