Integriran pristop za hkratno reševanje okoljske in gospodarske krize

Veda
Družboslovne vede / Ekonomija

Sodelujoče RO
sicris.si

Vsebinski opis projekta
Ozadje in motivacija. Boj proti podnebnim spremembam, podobno kot boj proti trenutni pandemiji, je edinstvena misija sodobne družbe. Nobena generacija tega še ni doživela, zato krivulja učenja še ni znana. Za reševanje tako kompleksnega vprašanja mora biti človeštvo odprto za dinamične, usklajene in inovativne rešitve. Medtem ko si nosilci odločanja prizadevajo za ustrezen odziv na koronavirusno krizo in globoko, morda dolgotrajno recesijo, ki sledi, jih znanstveniki pozivajo, naj izkoristijo priložnost za pospešitev napredka k blaženju podnebnih sprememb, ki so v teh časih pogosto spregledana, a resna grožnja za človeštvo.

Raziskovalni problem. Krizno upravljanje zahteva posebne politike s strateško vizijo. Prav zato je v času krize lažje slediti dolgoročnim ciljem kot v običajnih okoliščinah. Vendar trenutne raziskave kažejo pomanjkanje političnega pristopa, ki bi integriral gospodarski in okoljski vidik v času krize. Brez enotnega političnega koncepta pa so tudi države članice EU bolj naklonjene gospodarskemu okrevanju, manj pa obvladovanju krize okolja.

Cilji projekta. Osnovni namen projekta je razviti celovit nabor znanstvenih orodij za korenit politično-sistemski prehod v zeleno in odporno gospodarstvo prihodnosti. Projekt bo prispeval k doseganju splošnih ciljev: (1) Znatno zmanjšanje okoljskih pritiskov s premiki v oblikovanju politike, regulaciji in vedenju (2) Ozaveščenost o akutni okoljski krizi kot spregledanem sestavnem delu okrevanja gospodarstva po pandemiji.

Metode. Za doseganje zastavljenih ciljev je obseg dejavnosti in metod namerno širok in raznolik. To omogoča teoretično in empirično obravnavo problema z več različnih vidikov in treh časovnih dimenzij (preteklost, sedanjost in prihodnost). Uporabljen bo večmetodni mešani pristop (napredne kvantitativne in kvalitativne metode), s poudarkom na prilagoditvi obstoječe teorije o integraciji okoljske politike in na poglobljenih, na empiriji utemeljenih spoznanjih glede učinkovitosti okoljske politike v pretekli krizi. S takšnim pristopom je moč razložiti in dokazati učinkovitost integriranega političnega pristopa, ki temelji na načelih dobrega upravljanja in učinkovitega obveščanja širše javnosti za trajnostno prihodnost.

Prispevek. V projektu bomo sistematično ugotovili, kje je presečišče med ukrepi obnove gospodarstva in okoljsko oziroma podnebno politiko. Nadgradili bomo obstoječi teoretični model integracije politik z upoštevanjem Evropskega zelenega dogovora in proti-kriznih ukrepov. Nadalje, bomo ugotovili, kaj je in kaj ni delovalo v pretekli finančni krizi v smislu blaženja učinkov krize in napredovanja družbe na nizkoogljični poti. Poleg tega bomo razvili izvirni indeks za ocenjevanje povezav med okoljsko politiko, kakovostjo okolja in gospodarsko rastjo med in po krizi. Osredotočili se bomo tudi na trajnostno načrtovanje proračuna. Na koncu bomo analizirali premike v vedenju potrošnikov med pandemijo v podporo trajnostnemu razvoju in pripravili komunikacijsko podporo za spodbujanje trajnostne politike kot protipandemične politike.

Ključne besede: trajnost; podnebni ukrepi; oživljanje gospodarstva; kriza, integracija okoljske politike; Evropski zeleni dogovor; trajnostno načrtovanje proračuna; NextGeneration EU; trajnostno vedenje; strateško komuniciranje; napredna statistika; napredne kvalitativne primerjalne metode

Sestava projektne skupine
sicris.si

Faze projekta in njihova realizacija
Načrt dela je sestavljen iz šestih delovnih svežnjev (DS), katerih aktivnosti potekajo preko treh let. Prvi DS se nanaša na vodenje projekta, zadnji DS pa na diseminacijo rezultatov. DS 2 do DS 5 so vsebinske faze, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju. Okvirna vsebina vseh DS je prikazana na spodnji sliki.

Prva faza (DS 2): Znanstveno-raziskovalni forum o sinergijah in kompromisih med okoljsko politiko in odzivi na gospodarsko krizo (1. do 12. mesec, realizirano)

  • »Zemljevid raziskav« o oblikovanju politik na področju okolja in oživitve gospodarstva: 1. do 6. mesec
  • Razvoj teorije z novimi perspektivami učinkovitega pristopa podnebne politike sredi krize: 4. do 12. mesec

Druga faza (DS 3): Oblikovanje politike na podlagi dokazov: spoznanja iz zadnje finančne krize (13. do 27. mesec, realizirano)

  • Razvoj dvodelnega indeksa uspešnosti okoljske politike (EPPI): 13. do 21. mesec
  • Mednarodna primerjalna analiza EPPI med krizo in po njej: 16. do 27. mesec

Tretja faza (DS 4): Spodbujanje sprememb v javni upravi: Priložnosti za trajnostni proračun (10. do 33. mesec, realizirano)

  • Teoretične podlage za oblikovanje trajnostnega (okoljski) proračuna: 10. do 21. mesec
  • Trajnostno načrtovanje proračuna kot orodje za povezovanje trajnostnih in drugih politik: 25. do 33. mesec

Četrta faza (DS 5): Spodbujanje spremembe vedenja: Javna komunikacija in vedenjski premiki v podporo trajnostnemu razvoju (1. do 33. mesec, realizirano)

  • Sistematičen pregled znanja o trajnostnem vedenju potrošnikov: 10. do 18. mesec
  • Analiza premikov vedenja sodobnega potrošnika v podporo trajnostnemu razvoju: 1. do 9. mesec
  • Komunikacijska podpora javnosti: 22. do 33. mesec

Bibliografske reference
sicris.si, https://link.springer.com/article/10.1007/s10668-023-03789-7, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02650487.2022.2144035