OKOLJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

Področje Okolje in energetika prispeva k reševanju izzivov trajnostnega razvoja, vključno z vrednotenjem naravnih dobrin, ocenami stroškov in koristi okoljskih politik, prizadevanjem za spodbujanje ustvarjanja zelenih tehnologij in zanesljivih energetskih sistemov ter obravnavanjem pravičnega prehoda v nizkoogljično družbo.

Izvajamo bazične in aplikativne raziskave o temah nacionalnega in globalnega pomena, med izbrane novejše vidnejše dosežke pa prištevamo:

 • sodelovanje pri pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta,
 • razvoj modela splošnega ravnovesja za oceno vplivov politik zmanjševanja emisij toplogrednih plinov,
 • priprava definicije energetske revščine,
 • sodelovanje pri pripravi predloga strategije in načrta za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture ter njena strokovna obravnava,
 • predlog kazalnikov za spremljanje učinkovitosti prehoda v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 • vrednotenje krajine in naravnih dobrin, vključno z biodiverziteto,
 • vrednotenje ukrepov kmetijsko-okoljske politike,
 • objave znanstveno-raziskovalnih prispevkov v uglednih mednarodnih revijah, npr. Applied Energy, Energy Policy, Sustainable Development, Journal of Cleaner Production, Resources, Conservation & Recycling, Ecological Indicators, Ecological Economics in Land use Policy.
Fotografija Renate Slabe Erker

dr. Renata SLABE ERKER
Kontaktna oseba

t. +386 1 5303 850
e. renata.erker@ier.si

PROJEKTI NA PODROČJU OKOLJA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

 • Vsi projekti
 • Domači javni
 • Domači tržni
 • Tuji javni
 • Tuji tržni

PUBLIKACIJE NA PODROČJU OKOLJA IN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA