PROJECT OFFICE

Projektna pisarna IER predstavlja osrednje mesto celovite informacijske, svetovalne in administrativno in finančne podpore raziskovalcem IER pri načrtovanju, prijavah, izvedbi in spremljanju projektov.

Za namene učinkovite in celostne projektne podpore projektna pisarna vsakodnevno tesno sodeluje z raziskovalci v njihovi funkciji vodij projektov, projektnih sodelavcev, vodij raziskovalnih skupin ter drugimi sodelavci iz splošnega sektorja s področja računovodstva in financ, knjižnico ter vodstvom IER-a.

Projektna pisarna:

  • zagotavlja podporo vodstvu IER pri sprejemanju odločitev in strateškem usmerjanju na področju raziskovalnih dejavnosti;
  • obvešča raziskovalce o aktualnih razpisih in drugih informacijah, ki so pomembne za pridobivanje financiranja raziskovalnih projektov;
  • sodeluje s ključnimi deležniki (nacionalne kontaktne točke) na področju raziskav in inovacij;
  • nudi podporo pri iskanju in vzpostavljanju ustreznih stikov, partnerstev in mrež na nacionalnem, regionalnem in mednarodnem okolju;
  • nudi strokovno podporo v vseh fazah prijave projekta: iskanje ustreznega vira financiranja, evalvacija ustreznosti projektne ideje, pomoč pri zasnovi in oblikovanju projektne prijave vključno s finančno-administrativnim pregledom prijave, spremljanje prijave do potrditve, sodelovanje pri oblikovanju krovnih in konzorcijskih pogodb ter druge relevantne dokumentacije, spremljanje finančno-administrativnih vidikov izvajanja projektov, sodelovanje pri zaključevanju projektov in pripravi poročil;
  • pripravlja analize in poročila o uspešnosti izvedenih projektov;
  • sodeluje pri pripravi informacij o projektih za informiranje zainteresirane javnosti; 
  • organizira in izvaja interna izobraževanja, delavnice in svetovanja s področja upravljanja projektov in posameznih razpisov;
  • sodeluje pri pripravi in oblikovanju informacij o projektih na spletni strani.

mag. Larisa VODEB
Contact person

t. +386 1 5303 868
e. larisa.vodeb@ier.si