INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Naziv institucjie: Institute for Economic Research
Kratko ime: IER
Organizacijska oblika: Javni raziskovalni zavod
Odgovorna uradna oseba: dr. Damjan Kavaš, direktor
Davčna številka: 81438818
Matična številka: 5051690000
Ustanovitelj: Republika Slovenija
Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani
Datum vpisa: 20. 6. 1977
Šifra glavne dejavnosti: 72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Transakcijski račun: TRR pri UJP 01100-6030346182
IBAN: SI56011006030346182 pri Banki Slovenije (BSLJSI2X)

Splošni podatki o inštitutu

Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) je samostojna raziskovalna organizacija, ki je nastala leta 1965 z združitvijo dveh samostojnih znanstvenih inštitutov, in sicer Ekonomskega inštituta in Inštituta za ekonomiko, statistiko in demografijo v Ljubljani, ter bila leta 1998 preoblikovana v javni raziskovalni zavod. Predstavlja največjo samostojno raziskovalno institucijo s področja ekonomije v Sloveniji. Naše poslanstvo in gonilo naših aktivnosti je ustvarjanje temeljnega znanja in izvajanje vrhunskih mednarodnih raziskav na področju ekonomije, ki so pomembni za trajnostni razvoj Republike Slovenije. Pri tem raziskovalna usmeritev temelji na raziskovalnem programu »Nova razvojna strategija Slovenije v EU«, ki se vsebinsko dopolnjuje z izvajanjem številnih projektov v domačem in mednarodnem okolju: temeljnih, aplikativnih in ciljnih raziskovalnih projektov, podprtih s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in različnih ministrstev, razvojnih projektov in ekspertiz za najrazličnejše vladne in druge institucije ter mednarodnih projektov, realiziranih predvsem v okviru EU programov. V okviru naših aktivnosti izvajamo tudi svetovalne projekte za posamezne gospodarske družbe in druge organizacije. Pri raziskovalnem delu sledimo ciljem Slovenije v okviru Strategije razvoja 2030, ki je tako usmerjeno v proučevanje gospodarskih, socialnih in okoljskih razvojnih dejavnikov kot tudi medgeneracijskih in prostorskih dimenzij trajnostnega razvoja in v proučevanje, razvoj in uporabo metodoloških orodij, ki omogočajo izdelavo strokovnih podlag pri izvajanju zastavljene strategije razvoja Slovenije, s čimer prispevamo k hitri in učinkoviti odzivnosti na strateške in tekoče potrebe nosilcev ekonomske politike.

Inštitut že vrsto let sodeluje v okviru različnih konzorcijev in skupin, ki za potrebe Evropske komisije in druge naročnike pripravljajo neodvisne informacije, analize in ekspertize na področju javnih politik, kot so na primer European Social Policy Network, IMD, WEF, High Level Group on pensions, EuroGender Network, DG Regio Expert Evaluation Network, the European Reference Budgets Network, the International Network on Leave Policy and Research, Demography Network, delovna skupina za vmesno evalvacijo Evropskega sklada za strateške naložbe. Raziskovalci Inštituta so člani mednarodnih svetovalnih organov in/ali organov znanstvenih oziroma strokovnih združenj, kot so Society for Financial Econometrics, Society for Economic Measurement, Royal Economic Society, European Economic Association, American Economic Association, Study Group on Exports and Productivity, The European Trade Study Group, Econometric Society, International Association for Research in Income and Wealth, EuroQol, ISPOR, Statistično društvo Slovenije, in uredniških odborov, kot so Panoeconomicus, Zdravstveno varstvo, Review of Economics and Economic Methodology, Revija za socijalnu politiku, EconomistsTalkArt.org, The SHARE Blog, Demográfia English Edition. Raznovrstno sodelovanje s številnimi mednarodnimi in domačimi organizacijami, univerzami, razvojno-raziskovalnimi inštituti ter ostalimi nevladnimi organizacijami pomembno prispeva k promociji delovanja Inštituta in s tem afirmaciji slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu.

Inštitut je s svojim dosedanjim delom dokazal sposobnost uspešnega sodelovanja pri reševanju ključnih sistemskih in družbenoekonomskih problemov Slovenije in Evropske unije. Inštitut se zato kot ena redkih institucij iz Slovenije uvršča med najboljše »think tanke« v svetovnem merilu – v letu 2020 se je tako uvrstil na 27. mesto v kategoriji »Top Think Tanks in Central and Eastern Europe« (napredovanje s 36. mesta v letu 2014) in na 79. mesto v svetovnem merilu v kategoriji »Top Domestic Economic Policy Think Tanks«.

Organiziranost

Upravni odbor

dr. Tjaša Bartolj – predsednica,
mag. Hedvika Usenik – članica,
dr. Andraž Rangus – član,
Lejla Fajić, univ. dipl. ekon. – članica,
Petra Žagar, univ. dipl. inž. geol. – članica.

Znanstveni svet IER

dr. Nika Murovec – predsednica,
dr. Nataša Kump – članica,
dr. Boris Majcen – član,
dr. Matjaž Črnigoj – član,
dr. Miroslav Verbič – član,
mag. Klemen Koman – član,
dr. Damjan Kavaš – član.

Our people

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov o delovanju

Seznam strateških in programskih dokumentov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spleta: spletna stran IER

Fizični dostop, vpogled: na lokaciji IER, Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS, št. 24/16)

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
17. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Stroškovnik in cenik za ponovno uporabo informacij javnega značaja
20. in 21. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
/

Ksenija PEKEČ
Contact person

t. +386 1 5303 810
e. ksenija.pekec@ier.si

Seznam evidenčnih javnih naročil

Seznam naročil Inštituta za ekonomska raziskovanja pod mejno vrednostjo za uporabo ZJN-3, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 1. odst. 21. člena ZJN-3 ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV, se nahaja tukaj:

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja se zavezujemo omogočiti dostopnost spletnega mesta ier.si skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18) vsem uporabnikom.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran Inštituta za ekonomska raziskovanja na naslovu https://www.ier.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (angl. responsive) – postavitev vsebine se prilagaja ločljivosti zaslona in uporabljeni napravi (osebni računalnik, tablični računalnik, telefon) za dostopanje,
 • spletna stran ima razumljivo in konsistentno strukturo in navigacijo,
 • prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (npr. bralnikov zaslona, »bralniškega načina« prikaza, brajevo vrstico),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
 • slike so opremljene z nadomestnim besedilom.

Stopnja skladnosti

Spletna stran Inštituta za ekonomska raziskovanja je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi v nadaljevanju navedenih izjem (nedostopnih vsebin).

Nedostopne vsebine

Na Inštitutu za ekonomska raziskovanja se nenehno trudimo izboljšati uporabniško izkušnjo za naše uporabnike in v skladu s tem sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine v trenutni fazi prilagoditve spletišča še ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Primeri takih tipičnih vsebin so:

 • objavljeni skenogrami v pdf obliki zapisa (npr. uradni, zaradi izkazovanja pristnosti in legitimnosti podpisani in požigosani dokumenti, kot so Statut IER, razni pravilniki in akcijski načrti Inštituta),
 • obsežni in kompleksni dokumenti z velikim obsegom vizualnih elementov (npr. letna poročila, monografske publikacije v okviru knjižne zbirke Ekonomiera),
 • fotografije (npr. pri objavah novic, seznamu zaposlenih, prikazu naslovnic monografskih publikacij).

Dostopne alternative: pomoč pri razumevanju letnih poročil, monografskih publikacij in ostalih elementov oziroma besedil ranljivim skupinam nudimo na telefonski številki +386 1 5303 810 ali na elektronskem naslovu ksenija.pekec@ier.si.

Povratne in kontaktne informacije

Veseli bomo informacij o uporabniški izkušnji na spletnem mestu kot tudi vaše prošnje o morebitnih dodatnih prilagoditvah spletnega mesta za ranljive skupine.

Prav tako pa nas lahko obvestite o morebitnih primerih neskladne vsebine z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, ki jih bomo skušali v najkrajšem času izboljšati oziroma vam bomo omogočili alternativne vire dostopa.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Inštituta za ekonomska raziskovanja, lahko dobite:

 • na telefonu: +386 1 5303 810,
 • na elektronskem naslovu: ksenija.pekec@ier.si,
 • osebno na Inštitutu za ekonomska raziskovanja (Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana).

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 19. aprila 2023 na podlagi samoocene. Izjava je bila nazadnje pregledana 19. aprila 2023.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
t. +386 1 555 58 48
e. gp.irsid@gov.si