Analiza stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji

Študijo Analiza stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji je pripravil IER za Urad RS za intelektualno lastnino. Analiza stanja služi kot ključna strokovna podlaga za pripravo nacionalne strategije področja intelektualne lastnine. Izhodišče in temelj za razvoj celovite nacionalne strategije intelektualne lastnine (IL) mora namreč predstavljati celovito razumevanje dejanskih in potencialnih povezav med nacionalnim sistemom IL (angl. IP system) ter glavnimi gospodarskimi, družbenimi, tehnološkimi ter kreativnimi sektorji. Ključni korak v procesu priprave strategije tako predstavlja analiza potrebnih podatkov in informacij, ki prispevajo k takšnemu celovitemu razumevanju. Skladno s tem je namen pričujoče analize predvsem nudenje pomembne strokovne podlage za oblikovanje najustreznejših smeri ukrepanja oziroma strateških ciljev na področju IL v Sloveniji do leta 2030. Monografska publikacija v okviru knjižne zbirke EkonomIERa je na razpolago na povezavi Analiza stanja na področju intelektualne lastnine v Sloveniji.